Category

เฝ้าระวังโรค

ประชุมเฝ้าระวังโรคแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ประชุมเฝ้าระวังโรคแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ประชุมเฝ้าระวังโรคแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลรัฐบาล เพื่อการเฝ้าระวัง การป้องกัน การควบคุมโรค และภัยสุขภาพตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ สำนักงานสาธารฌสุขจังหวัคศรีสะเกษ…