Category

ทางเดินอาหาร

ตรวจหาความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนล่าง ด้วยการส่องกล้อง

ตรวจหาความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนล่าง

ตรวจหาความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนล่าง

Package: ตรวจหาความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนล่าง ด้วยการส่องกล้อง…
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

772 total views, 1 views today