Category

กระเพาะอาหาร-ลำไส้เล็ก

ตรวจหาความผิดปกติของกระเพาะอาหาร-ลำไส้เล็ก

ตรวจหาความผิดปกติของกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น

ตรวจหาความผิดปกติของกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น และลำไส้ส่วนกลาง

Package: ตรวจหาความผิดปกติของกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น และลำไส้ส่วนกลาง ด้วยการส่องกล้อง…โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

Check for stomach disorders – Small intestine

638 total views, 2 views today

สอบถามได้เลยค่ะ
Loading...