ห้อง Superior (3,200.-)

ประเภทห้องพัก

ค่าห้อง/

เตียง

ค่าบริการ พยาบาล/เตียง

ค่าอาหาร/

เตียง

รวมสุทธิ

ห้อง Superior

2,300

550

350

3,200

ห้อง Superior (กรณี 2 เตียง)

1,800

550

350

2,700

About the Author

Leave a Reply