ห้อง Superior (3,200.-)

29/10/2015
Off

ประเภทห้องพัก

ค่าห้อง/เตียง

ค่าบริการพยาบาล/เตียง

ค่าอาหาร/เตียง

รวมสุทธิ

ห้อง Superior

2,300

550

350

3,200

สอบถามได้เลยค่ะ
Loading...