ห้อง Super VVIP (6,600.-)

02/09/2015
Off

ประเภทห้องพัก

ค่าห้อง/เตียง

ค่าบริการพยาบาล/เตียง

ค่าอาหาร/เตียง

รวมสุทธิ

ห้อง Super VVIP 5,200

750

650

6,600