ห้อง Super VIP(5,900.-)

19/09/2015
Off

ประเภทห้องพัก

ค่าห้อง/เตียง

ค่าบริการพยาบาล/เตียง

ค่าอาหาร/เตียง

รวมสุทธิ

ห้อง Super VIP

4,500

750

650

5,900