ห้อง Super Deluxe (4,000.-)

02/09/2015
Off

ประเภทห้องพัก

ค่าห้อง/เตียง

ค่าบริการพยาบาล/เตียง

ค่าอาหาร/เตียง

รวมสุทธิ

ห้อง Super Deluxe

3,000

600

400

4,000