อัตราค่าห้องพักผู้ป่วย

เพื่อให้อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยมีความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ

เพื่อให้อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยมีความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ จึงให้ยกเลิกคำสั่ง เรื่อง อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยที่ผ่านมาทุกฉบับ และกำหนดอัตราค่าห้องพักผู้ป่วย ดังนี้

ประเภทห้องพัก

ค่าห้อง/

เตียง

ค่าบริการ พยาบาล/เตียง

ค่าอาหาร/

เตียง

รวมสุทธิ

ห้อง Super VVIP

5,200

750

650

6,600

ห้อง Super VVIP (กรณี 2 เตียง)

3,900

750

650

5,300

ห้อง Super VIP

4,500

750

650

5,900

ห้อง Super VIP (กรณี 2 เตียง)

3,600

750

650

5,000

ห้อง VIP   

3,900

650

650

5,200

ห้อง VIP (กรณี 2 เตียง)

3,100

650

650

4,400

ห้อง Super Deluxe

3,000

600

400

4,000

ห้อง Super Deluxe (กรณี 2 เตียง)

2,400

600

400

3,400

ห้อง Deluxe

2,800

550

350

3,700

ห้อง Deluxe (กรณี 2 เตียง)

2,200

550

350

3,100

ห้อง Superior

2,300

550

350

3,200

ห้อง Superior (กรณี 2 เตียง)

1,800

550

350

2,700

ห้อง Standard

1,800

550

350

2,700

ห้อง Standard (กรณี 2 เตียง)

1,400

550

350

2,300

ห้องแยกโรค 

2,500

550

350

3,400

ห้องคู่    

1,400

550

350

2,300

ห้องรวม

750

500

250

1,500

ห้อง ICU

1,700

2,000

(350)

3,700

ห้อง ICU เด็ก

1,100

2,000

(350)

3,100

ห้อง ICU (พิเศษ/ห้องแยก)

2,200

2,000

(350)

4,200

ห้องเด็กอ่อน (เด็กดี)

600

500

1,100

ห้องเด็กอ่อน (ป่วย)

600

1,400

2,000

หมายเหตุ กรณีปรับห้องคู่เป็นห้องเดี่ยวให้คิดในอัตราห้อง Superior
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
ณ วันที่ 10 มกราคม 2561