ห้องรวม (1,500.-)

ประเภทห้องพัก

ค่าห้อง/

เตียง

ค่าบริการ พยาบาล/เตียง

ค่าอาหาร/

เตียง

รวมสุทธิ

ห้องรวม

750

500

250

1,500

About the Author

Leave a Reply