Category

ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี เปิดบริการครั้งแรกในวันที่ 9 กันยายน 2554 ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีทั้งผู้มารับบริการทั่วไป และคู่สัญญา ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน  ตรวจสุขภาพแรง
สอบถามได้เลยค่ะ
Loading...