កម្មវិធីពិនិត្យសុខភាព សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា

 • ពិនិត្យសុខភាពមុនចូលធ្វើការងារ

  ពិនិត្យសុខភាពមុនចូលធ្វើការងារ

  កម្មវិធីពិនិត្យសុខភាព សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា

  មន្ទីពេទ្យអូប៊ុនរ៉ាក់ ធនបុរី
  កម្មវិធី
  ពិនិត្យសុខភាព

  កម្មវិធីទី 1

  ពិនិត្យសុខភាពមុនចូលធ្វើការងារ
  រឺពិនិត្យសុខភាពបែបមូលដ្ឋាន

  ពត៌មានលម្អិតអំពីការពិនិត្យ
  ពិនិត្យរាងកាយដោយពេទ្យជុំនាញ (PE)
  អ៊ិចសារ៉េមើលសួត (Chest X-ray)
  ពិនិត្យទឹកនោម (U/A)
  – មើលពណ៌ ភាពល្អក់ ព្រូតីន ស្ករ
  – គ្រាប់ឈាមសរ គ្រាប់ឈាមក្រហមក្នុងទឹកនោម
  ពិនិទ្យមើលភាពល្អរបស់ឈាម (CBC-Complete Blood Count)
  – មើលកំហាប់របស់ឈាម
  – លក្ខណះ/ចំនួនរបស់គ្រាប់ឈាមសរ
  – លក្ខណះរបស់គ្រាប់ឈាមក្រហម
  ពិនិត្យរកមើលគ្រុបឈាម (Blood Group ABO&Rh)
  ពិនិត្យទឹកនោមផ្អែម (FBS)

  រួមតំលៃទាំអស់1000 បាត

 • ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

  ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

  កម្មវិធីទី2

  ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ
  សមស្របសំរាប់បុគ្គលគ្រុបរូប
  *គួរតែកុំពិសារអាហាររឺទឹកយ៉ាងតិច 6-8 ម៉ោង មុនមកពិនិត្យឈាម*

  ពត៌មានលំម្អិតអំពីរការពិនិត្យ
  ពិនិត្យរាងកាយដោយពេទ្យ (PE)
  អ៊ិចសារ៉េសួត (Chest X-ray)
  ពិនិត្យទឹកនោម (U/A)
  -មើលពណ៌ ភាពល្អក់ ប្រូតីន ស្ករ
  -គ្រាប់ឈាមសរ គ្រាប់ឈាមក្រហមក្នុងទឹកនោម
  ពិនិត្យមើលភាពល្អរបស់ឈាម (CBC-Complete Blood Count)
  – មើលកំហាប់របស់ឈាម
  -លក្ខណះ/ចំនួនរបស់គ្រាប់ឈាមសរ
  -លក្ខណះរបស់គ្រាប់ឈាមក្រហម
  ពិនិត្យរកគ្រុបឈាម (Blood Group ABO&Rh)
  ពិនិត្យទឹកនោមផ្អែម (FBS)
  ពិនិត្យលំដាប់ជាតិខ្លាញ់ (Cholesterol, Triglyceride, HDL)
  ពិនិត្យមើលការធ្វើការរបស់ថ្លើម (SGPT, SGOT)
  ពិនិទ្យមើលការធ្វើការរបស់ក្រលាន (BUN, Creatinine)
  ពិនិត្យលំដាប់អាស៊ីតក្នុងឈាម (Uric acid)

  រួមតំលៃទាំងអស់2000បាត

 • ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

  ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

  កម្មវិធីទី3

  ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ
  សមស្របសំរាប់អ្នកដែលមានអាយុ35ឡើងទៅ
  *គួរតែកុំពិសារអាហាររឺទឹកយ៉ាងតិច 6-8 ម៉ោង មុនមកពិនិត្យឈាម*

  ពិនិត្យរាងកាយដោយពេទ្យ (PE)
  អ៊ិចសារ៉េសួត (Chest X-ray)
  ពិនិត្យទឹកនោម (U/A)
  -មើលពណ៌ ភាពល្អក់ ប្រូតីន ស្ករ
  -គ្រាប់ឈាមសរ គ្រាប់ឈាមក្រហមក្នុងទឹកនោម
  ពិនិត្យមើលភាពល្អរបស់ឈាម (CBC-Complete Blood Count)
  – មើលកំហាប់របស់ឈាម
  -លក្ខណះ/ចំនួនរបស់គ្រាប់ឈាមសរ
  -លក្ខណះរបស់គ្រាប់ឈាមក្រហម
  ពិនិត្យរកគ្រុបឈាម (Blood Group ABO&Rh)
  ពិនិត្យទឹកនោមផ្អែម (FBS)
  ពិនិត្យលំដាប់ជាតិខ្លាញ់ (Cholesterol, Triglyceride, HDL)
  ពិនិត្យមើលការធ្វើការរបស់ថ្លើម (SGPT, SGOT)
  ពិនិទ្យមើលការធ្វើការរបស់ក្រលាន (BUN, Creatinine)
  ពិនិត្យលំដាប់អាស៊ីតក្នុងឈាម (Uric acid)

  រួមតំលៃទាំងអស់4200បាត

  រួមតំលៃទាំងអស់2000បាត

  រួមតំលៃទាំងអស់2000បាត

  កម្មវិធីទី3.1 ថែមពិនិត្យរកមេរោគថ្លើមប្រភេទស៊ី (Anti-HCV)
  រួមតំលៃទាំងអស់4800បាត

  កម្មវិធីទី3.2 ថែមពិនិត្យរកអត្តសញ្ញាណមហារីក (ប្រុស)
  -មហារីកថ្លើម (AFP)
  -មហារីកពោះវៀន (CEA)
  -មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត (PSA)
  រួមតំលៃទាំងអស់5700បាត

  កម្មវិធីទី3.3 ថែមពិនិត្យរកអត្តសញ្ញាណមហារីក (ស្រី-1)
  -មហារីកថ្លើម (AFP)
  -មហារីកពោះវៀន (CEA)
  – មហារីកមាត់ស្បូន (Pap smear)
  – មហារីកដោះ(CA 15-3)
  រួមតំលៃទាំងអស់8700បាត

  កម្មវិធីទី3.4 ថែមពិនិត្យរកអត្តសញ្ញាណមហារីក (ស្រី-2)
  – មហារីកថ្លើម(AFP)
  – មហារីកពោះវៀន(CEA)
  – មហារីកមាត់ស្បូន(Thin Prep)
  – មហារីកដោះ(Digital Mammogram)

  រួមតំលៃទាំងអស់9000បាត

 • ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

  ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

  កម្មវិធីទី4

  ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ
  សមស្របសំរាប់អ្នកដែលមានអាយុ40ឆ្នាំឡើងទៅ
  *គួរតែកុំពិសារអាហាររឺទឹកយ៉ាងតិច 6-8 ម៉ោង មុនមកពិនិត្យឈាម*
  ពត៌មានលំម្អិតអំពីរការពនិត្យ
  ពិនិត្យរាងកាយដោយពេទ្យ (PE)
  អ៊ិចសារ៉េសួត (Chest X-ray)
  ពិនិត្យទឹកនោម (U/A)
  -មើលពណ៌ ភាពល្អក់ ប្រូតីន ស្ករ
  -គ្រាប់ឈាមសរ គ្រាប់ឈាមក្រហមក្នុងទឹកនោម
  ពិនិត្យមើលភាពល្អរបស់ឈាម (CBC-Complete Blood Count)
  -មើលកំហាប់របស់ឈាម
  -លក្ខណះ/ចំនួនរបស់គ្រាប់ឈាមសរ
  -លក្ខណះរបស់គ្រាប់ឈាមក្រហម
  ពិនិត្យទឹកនោមផ្អែម (FBS)
  ពិនិត្យលំដាប់ជាតិខ្លាញ់ (Cholesterol, Triglyceride, HDL)
  ពិនិត្យមើលការធ្វើការរបស់ថ្លើម (SGPT, SGOT)
  ពិនិទ្យមើលការធ្វើការរបស់ក្រលាន (BUN, Creatinine)
  ពិនិត្យលំដាប់អាស៊ីតក្នុងឈាម (Uric acid)
  ពិនិត្យចង្វាក់បេះដូង (EKG)
  ពិនិត្យអេកូរចន្លោះពោះទាំងអស់ (U/S WHOLE ABDOMEN)

  រួមតំលៃទាំងអស់3700បាត

  ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

  ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

  កម្មវិធី 4.1 ថែមពិនិត្យសមត្ថភាពរបស់សរសៃឈាមក្រហម (ABI&CAVI)
  តំលៃរួមទាំអស់ 4700បាត

 • ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

  ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

  កម្មវិធីទី5

  ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ
  សមស្របសំរាប់សុភាពបុរសដែលមានអាយុ45ឆ្នាំឡើងទៅ
  *គួរតែកុំពិសារអាហាររឺទឹកយ៉ាងតិច 6-8 ម៉ោង មុនមកពិនិត្យឈាម *
  ពត៌មានលំម្អិតអំពីរការពនិត្យ
  ពិនិត្យរាងកាយដោយពេទ្យ (PE)
  អ៊ិចសារ៉េសួត (Chest X-ray)
  ពិនិត្យទឹកនោម (U/A)
  -មើលពណ៌ ភាពល្អក់ ប្រូតីន ស្ករ
  -គ្រាប់ឈាមសរ គ្រាប់ឈាមក្រហមក្នុងទឹកនោម
  ពិនិត្យមើលភាពល្អរបស់ឈាម (CBC-Complete Blood Count)
  -មើលកំហាប់របស់ឈាម
  -លក្ខណះ/ចំនួនរបស់គ្រាប់ឈាមសរ
  -លក្ខណះរបស់គ្រាប់ឈាមក្រហម
  ពិនិត្យទឹកនោមផ្អែម (FBS)
  ពិនិត្យលំដាប់ជាតិខ្លាញ់ (Cholesterol, Triglyceride, HDL)
  ពិនិត្យមើលការធ្វើការរបស់ថ្លើម (SGPT, SGOT)
  ពិនិទ្យមើលការធ្វើការរបស់ក្រលាន (BUN, Creatinine)
  ពិនិត្យលំដាប់អាស៊ីតក្នុងឈាម (Uric acid)
  ពិនិត្យរកអត្តសញ្ញាណមហារីក
  -មហារីកថ្លើម (AFP)
  -មហារីកពោះវៀន (CEA)
  -មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត (PSA)
  ពិនិត្យចង្វាក់បេះដូង (EKG)
  ពិនិត្យអេកូរចន្លោះពោះទាំងអស់ (U/S WHOLE ABDOMEN)

  រួមតំលៃទាំងអស់ 5300បាត

 • ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

  ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

  កម្មវិធីទី6

  ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ
  សមស្របសំរាប់សុភាពបុរសដែលមានអាយុ45ឆ្នាំឡើងទៅ
  *គួរតែកុំពិសារអាហារ រឺទឹកយ៉ាងតិច 6-8 ម៉ោង មុនមកពិនិត្យឈាម

  ពត៌មានលំម្អិតអំពីរការពនិត្យ
  ពិនិត្យរាងកាយដោយពេទ្យ (PE)
  អ៊ិចសារ៉េសួត (Chest X-ray)
  ពិនិត្យទឹកនោម (U/A)
  – មើលពណ៌ ភាពល្អក់ ប្រូតីន ស្ករ
  – គ្រាប់ឈាមសរ គ្រាប់ឈាមក្រហមក្នុងទឹកនោម
  ពិនិត្យមើលភាពល្អរបស់ឈាម (CBC-Complete Blood Count)
  – មើលកំហាប់របស់ឈាម
  – លក្ខណះ/ចំនួនរបស់គ្រាប់ឈាមសរ
  – លក្ខណះរបស់គ្រាប់ឈាមក្រហម
  ពិនិត្យទឹកនោមផ្អែម (FBS)
  ពិនិត្យលំដាប់ជាតិខ្លាញ់ (Cholesterol, Triglyceride, HDL)
  ពិនិត្យមើលការធ្វើការរបស់ថ្លើម (SGPT, SGOT,Alkaline phospatase)
  ពិនិទ្យមើលការធ្វើការរបស់ក្រលាន (BUN, Creatinine)
  ពិនិត្យលំដាប់អាស៊ីតក្នុងឈាម (Uric acid)
  ពិនិត្យរកអត្តសញ្ញាណមហារីក
  – មហារីកថ្លើម(AFP)
  – មហារីកពោះវៀន(CEA)
  – មហារីកមាត់ស្បូន(Thin Prep)
  – មហារីកអូវែ(CA 125)
  – មហារីកដោះ(CA 15-3)
  ពិនិត្យចង្វាក់បេះដូង (EKG)
  ពិនិត្យអេកូរចន្លោះពោះទាំងអស់ (U/S WHOLE ABDOMEN)

  រួមតំលៃទាំងអស់7000បាត

  ថែមពិនិត្យមហារីកដោះ

  ថែមពិនិត្យមហារីកដោះ

  កម្មវិធីទី6.1 ថែមពិនិត្យមហារីកដោះ (Digtal mammogram)

  រួមតំលៃទាំងអស់9500បាត

 • ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

  ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

  កម្មវិធីទី7

  ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ
  សមស្របសំរាប់សុភាពបុរសដែលមានអាយុ55ឆ្នាំឡើងទៅ
  *គួរតែកុំពិសារអាហារ រឺទឹកយ៉ាងតិច 6-8 ម៉ោង មុនមកពិនិត្យឈាម
  ពត៌មានលំម្អិតអំពីរការពនិត្យ
  ពិនិត្យរាងកាយដោយពេទ្យ (PE)
  អ៊ិចសារ៉េសួត (Chest X-ray)
  ពិនិត្យទឹកនោម (U/A)
  – មើលពណ៌ ភាពល្អក់ ប្រូតីន ស្ករ
  – គ្រាប់ឈាមសរ គ្រាប់ឈាមក្រហមក្នុងទឹកនោម
  ពិនិត្យមើលភាពល្អរបស់ឈាម (CBC-Complete Blood Count)
  – មើលកំហាប់របស់ឈាម
  – លក្ខណះ/ចំនួនរបស់គ្រាប់ឈាមសរ
  – លក្ខណះរបស់គ្រាប់ឈាមក្រហម
  ពិនិត្យទឹកនោមផ្អែម (FBS)
  ពិនិត្យលំដាប់ជាតិខ្លាញ់ (Cholesterol, Triglyceride, HDL)
  ពិនិត្យមើលការធ្វើការរបស់ថ្លើម (SGPT, SGOT,Alkaline phospatase)
  ពិនិទ្យមើលការធ្វើការរបស់ក្រលាន (BUN, Creatinine)
  ពិនិត្យលំដាប់អាស៊ីតក្នុងឈាម (Uric acid)
  ពិនិត្យរកអត្តសញ្ញាណមហារីក
  – មហារីកថ្លើម(AFP)
  – មហារីកពោះវៀន(CEA)
  ពិនិត្យចង្វាក់បេះដូង (EKG)
  ពិនិត្យអេកូរចន្លោះពោះទាំងអស់ (U/S WHOLE ABDOMEN)
  ពិនិត្យវាស់មើលភាពរឹងមាំរបស់ឆ្អឹង(BMD : 2 part ; Hip & Spin)

  រួមតំលៃទាំងអស់7200បាត

 • ពិនិត្យសុខភាសំរាប់គូស្នេហ៍ដែលបំរ៉ុងនិងតែរៀបការ

  ពិនិត្យសុខភាសំរាប់គូស្នេហ៍ដែលបំរ៉ុងនិងតែរៀបការ

  កម្មវិធីទី8

  ពិនិត្យសុខភាសំរាប់គូស្នេហ៍ដែលបំរ៉ុងនិងតែរៀបការ
  រឺត្រៀមខ្លួនមុននិងមានបុត្រ

  ពត៌មានលំម្អិតអំពីរការពនិត្យ
  ពិនិត្យរាងកាយដោយពេទ្យ (PE)
  អ៊ិចសារ៉េសួត (Chest X-ray)
  ពិនិត្យទឹកនោម (U/A)
  -មើលពណ៌ ភាពល្អក់ ប្រូតីន ស្ករ
  -គ្រាប់ឈាមសរ គ្រាប់ឈាមក្រហមក្នុងទឹកនោម
  ពិនិត្យមើលភាពល្អរបស់ឈាម (CBC-Complete Blood Count)
  – មើលកំហាប់របស់ឈាម
  -លក្ខណះ/ចំនួនរបស់គ្រាប់ឈាមសរ
  -លក្ខណះរបស់គ្រាប់ឈាមក្រហម
  ពិនិត្យរកគ្រុបឈាម (Blood Group ABO&Rh)
  ពិនិត្យរកមេរោគ អង់ទីគ័រ ហើយនិងស្លាក់ស្នាមមេរោគថ្លើមប្រភេទប៊ី (HBsAg, Anti HBs, Anti HBc)
  ពិនិត្យរកមេរោគថ្លើមប្រភេទស៊ី (Anti-HCV)
  ពិនិត្យរកមេរោគ តាឡាតស៊ីម៉េ (Hemoglobin Typing)
  ពិនិត្យរកមេរោគអេដស៍ (Anti-H IV)
  ពិនិត្យរកជំងឺកើតស្វាយ (VDRL)
  ពិនិត្យរកប្រព័ន្ធការពាររោគកញ្ជ្រិល (សំរាប់ស្រ្ដីដែលមានផ្ទៃពោះអាចធ្វើអោយគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារក់នៅក្នុងផ្ទៃបាត់បង់ជីវិតរឺកើតមកពិការ)Rubella lgG សំរាប់សុខភាពស្រ្ដីចាំលទ្ធផល5ថ្ងៃ
  ប្រុស ស្រី
  រួមតំលៃទាំងអស់ 3200បាត 3600បាត
  ពិសេស: ក្នុងករណីមកពិនិត្យជាគូ រួមតំលៃ6400បាត

Gallery

1,701 total views, 3 views today