ห้อง Deluxe (3,700.-)

02/09/2015
Off

ประเภทห้องพัก

ค่าห้อง/เตียง

ค่าบริการพยาบาล/เตียง

ค่าอาหาร/เตียง

รวมสุทธิ

ห้อง Deluxe

2,800

550

350

3,700

สอบถามได้เลยค่ะ
Loading...