ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองการเลื่อนตำแหน่งพลเอกโปว เฮง