Category

กิจกรรม

จัดอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “คลีนิคคุณธรรมนำองค์กร (OD) กระบวนการ ESB วิถีพุทธ

จัดอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “คลีนิคคุณธรรมนำองค์กร (OD) กระบวนการ ESB วิถีพุทธ  
รายละเอียด

ภาพกิจกรรมวันเด็ก

ภาพกิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.  2559 ที่ผ่านมา
รายละเอียด

15 ปี โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 8 รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี นายแพทย์สุรชัย สุพันธ์มาตย์ ผู้อำนวยการ รพ. ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักรบาตรพระเช้า และให้บริการตรวจสุขภาพชุด “สุขภาพดี 15 ปี รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี 10 รายการๆ ละ 15 บาท ” ...
รายละเอียด