ผู้บริหารโรงพยาบาล

Personel

ผู้บริหารโรงพยาบาล

บุคลากรโรงพยาบาล

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี มีแพทย์ประจำจำนวน 14 คน ทันตแพทย์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพจำนวน 49 คน เภสัชกรจำนวน 7 คน และพนักงานฝ่ายอื่นๆรวมทั้งสิ้น 355 คน

แพทย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะสาขาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงจำนวนประมาณ 60 คน เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทุกระบบ ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

โดยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา ได้แก่ผูป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวช กุมารเวชกรรม จักษุโสต นาสิกลาริงซ์วิทยา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ทันตกรรม กายภาพบำบัด ศัลยกรรมประสาทและสมอง ศัลยกรรมยูโร ศัลยกรรมตกแต่ง และกุมารศัลยกรรม ยกเว้น ผู้ป่วยแผนกรังสีรักษา และผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (Open Heart Surgery)