แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
นพ. สุรชัย สุพันธมาตย์

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
นพ.ธีระศักดิ์ หลายวิวัฒน์

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
นพ.สันทัด ภาติยะศิขัณฑ์

อายุรกรรมโรคหัวใจ
พญ. วิภาดา เชาวกุล

อายุรกรรมทั่วไป
นพ. เชวง ลิขสิทธิ์

อายุรกรรมโรคไต
พญ. จุไรลักษณ์ ป้องโสม

อายุรกรรมทั่วไป
นพ. อภิศักดิ์ กุลสุวรรณ์

กุมารแพทย์
นพ. บัลลังก์ ศรีกฤษณรัตน์

กุมารเวชกรรม
พญ. วิชชุดา สุพันธมาตย์

กุมารเวชกรรมโรคลมชัก
พญ. เพ็ญจันทร์ สายพันธ์

ศัลกรรมระบบประสาท
นพ. ดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา

ศัลยกรรมทั่วไป
นพ. ธีรวัฒน์ ภาสตโรจน์

ศัลยแพทย์ระบบหลอดเลือด
นพ.ปรีชา แก้วกัญญา

สูติ-นรีแพทย์
พญ.วรางคณา แก้วพรหม

แพทย์ หู คอ จมูก
พญ. วรางรัตน์ รุ่งรัชกานนท์

Ubonrak-124.2

รังสีแพทย์
นพ. ธีรพล วัชรปรีชาสกุล

รังสีแพทย์
พญ. วิภาพร ลิขสิทธิ์

รังสีแพทย์
นพ. ยุทธนา ป้องโสม

วิสัญญีแพทย์
พญ. อาภัสรา รัฐิรมย์

ทันตกรรม
ทพญ.นันท์ชนก วีระกุล