เกี่ยวกับเรา

About Us

UBONRAK THONBURI HOSPITAL

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี เป็นรพ.เอกชน ขนาด 100 เตียง เป็นหนึ่งใน 4 แห่งของรพ.เอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งโดย กลุ่มแพทย์จาก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ซึ่งประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2538 ได้รับการร่วมลงทุนจากรพ.ธนบุรี 1 ( ปัจจุบันเป็นกลุ่ม THG ) และเป็นรพ. ในเครือข่ายรพ.ธนบุรี ขณะนี้ดำเนินงานมากว่า 20 ปี ผ่านการรับรองระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9002:1994 ทั้งระบบเมื่อ 20 เม.ย.2544

 • ผ่านการรับรองบันไดขั้นที่ 2 ของ สรพ.เมื่อ 3 มี.ค. 2552 ,  30 ก.ย. 2554 และ6 ธ.ค. 2555 
 • ผ่านการรับรองบันไดขั้นที่ 3 ของ สรพ.เมื่อ21 ต.ค. 2557-20 ต.ค. 2559
 • ผ่านการประเมินห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์เมื่อ 9 ม.ค.2555
 • ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ ตั้งแต่ 27 ก.ค. 2555–13 พ.ค.2557
 • ได้การรับรองจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด ล่าสุดได้รับเมื่อ มิ.ย.57 – มิ.ย.59
 • มีการทำInternal Survey ทุกหน่วยงานและทุกทีม ปีละ 1-2 ครั้ง ล่าสุด เมื่อ 24 – 25 มิ.ย.2558

 

สาขาที่ให้บริการ ให้บริการทางการแพทย์ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในครบทุกสาขาหลักและสาขารอง รวมทั้งการให้บริการอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน การผ่าตัด การทำคลอด และการให้บริการผู้ป่วยหนัก มีแพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ โรคทางเดินหายใจ และ ภูมิแพ้ในเด็กโรคระบบประสาทเด็กปละลมชัก

  • ศัลยกรรมระบบสมองและประสาท
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกส์
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์โรคไต อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุรศาสตร์โรคปอด
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
  • โสต ศอ นาสิก ลาริงส์วิทยา
  • รังสีแพทย์
  • วิสัญญีแพทย์