แพทย์เฉพาะทาง

กุมารแพทย์(ระบบทางเดินหายใจ)
พญ.ณัชชา สากระจาย

กุมารแพทย์
พญ.โสมส่องหล้า ภิรมย์ภักดิ์

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
นพ.เอกรินทร์ ปาละโค

อายุรแพทย์
นพ.ยิ่งศักดิ์ สันธนาคร

อายุรแพทย์
นพ.วีระยุทธ ธิมาภรณ์

อายุรแพทย์
นพ.ปฐมพงษ์ คำภามูล

สูตินรีแพทย์
พญ.เพชรดา อินนา

แพทย์เฉพาะทางปอด-ระบบทางเดินหายใจผู้ใหญ่
นพ.สุชาติ บูรพันธ์

แพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ผู้ใหญ่
นพ.ธีรพล ฉันท์วีรวงค์

แพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้เด็ก
พญ.สิริพร วงศ์วารี

ทันตแพทย์
ทพญ.สโรชินี โกศัลยวิตร์

ทันตกรรม
ทพ.สกณัฐ วิจินธนวรรณ