อายุรแพทย์ ทั่วไป

อายุรกรรมทั่วไป
นพ. อภิศักดิ์ กุลสุวรรณ์

อายุรกรรมทั่วไป
นพ. เชวง ลิขสิทธิ์